تبلیغات
SpashelixClub - 2-20(بازگشت به دریما)

2-20(بازگشت به دریما)

دوشنبه 23 تیر 1393 08:21 ب.ظ

نویسنده : Tina The Angel Of The Dream&Fiction
ارسال شده در: Season 2 ,اینم قسمت 20

بچـه هـآ همینجـوری کـه داشتـن بـه سمــت بـآلـآ پـرواز میکـردن،

نـآگهـآن سـرم درد گـرفـت.

اینقـدر درد گـرفــت کـه فکـرمیکـردم الـآن مغـزم منفجـر میشـه.

مـن فـریـآد زدم و سقـوط کـردم.

صـدآی سـآرآ رو میشنیـدم کـه بلنـد داد میـزد:تینــــآ...

...

وقتـی بـه هـوش اومـدم،دیـدم اسپشلیکسـی هـآ بـآلـآ سـرمـن ایستـآدن.

امیلـی:حـآلـت خـوبـه تینـا؟

مـن پلکـآمـو مـرتـب زدم وسـرمـو بـآ دستـآم گـرفتـم:آخ..آره بـد نیستـم امـی..

سـآرآ کـه نگـرآنـم شـده بـود،دستمـو گـرفـت:چـی شـد کـه اینجـوری شـد؟

مـن نشستــم:تـوی خیـآلـآتـم صـدآی خـآنـوم فـآرآگـونـدا رو شنیـدم کـه ازم خـوآسـت

بـرگـردم کـآلـج.

کـآتـریـن پـوزخنـدی زد:هـه.ایـن خـآنـوم فـآرآگـونـدآ خـوآب نـدآره؟

تیـا:حتمــا نـدآره کـه پیغـآم میـده بیـآ اینجـا.

جیـل دستشـو بـه نشـآنـه ی هیـس گـذآشـت روی بینـی ش.

مـن بلنـد شـدم و از بچـه هـآ خـدآحـآفظـی کـردم و رفتــم کـآلـج آلفـه آ.

...

-تـق تـق تـق

فـآرآگـونـدا:بلـه؟

در رو نیمـه بـآز کـردم وگفتـم:میتونـم بیـآم داخـل؟

فـآرآگـونـدآ از صندلـی پـآشـد:البتـه پـرنسـس تینـآ.

مـن داخـل شـدم.

-بشینیــد پـرنسـس.

مـن روی صندلـی نشستــم و گفتـم:کـآرم داشتیـن کـه بهـم پیـآم دادیـن؟

فـآرآگـونـدا لبخنـدی زد:بلـه.رآستـش سیـآره و سـرزمیـن شمـآ یعنـی دریمـآ در خطـره.

سیـآره ی کـآبـوس هـآ داره نزدیـک سیـآره ی دریمـآ میشـه وایـن یعنـی:

نـآبـودی دریمـــآ.

مـن نـآگهــآن تـرس رو جلـوی چشمـآم دیـدم:اوه نــــــــــــه!!!

فـآرآگـونـدآ بـآ تـآسـف:همیـن کـآبـوس هـآ،مـآدر خونـده ی شمـآ رو یعنـی

ملکـه اگنـس رو در بـرگرفتــه و او زندونـی کـآبـوسـه.

مـن از تـرس دستمـو جلـوی دهـآنـم گـرفتـــم:نـــــــــــــــــــــــــــــــــه!

-متـآسفـم.

-حـآلـآ چـه کمکـی میتـونـم بکنـم؟میشـه بـرم دریمـآ؟

فـآرآگـونـدآ عینکشـو تکـون داد:حتمــا.مـن بـرآی همیـن بهـت پیغـآم دادم.

تـو فـردا صبـح بـآیـد بـآ یکـی از آقـآیـون بـری دریمـآ.

یـآدت نـره کـه فقـط یـه پـری رویـآیـی میتـونـه ملکـه اگنـس رو نجـآت بـده.

یـآدت نـره کـه رویـآ نیـروش بیشتـر از کـآبـوسـه و بـر اون میتونــه غلبـه کنـه.

تــو عضـوی از گـروه اسپشلیـکس هستـی امـآ وقتـی بتـونــی بـآ انچـآنـتسپلـش

کـآبـوس رو از ملکـه جـدآ کنـی،میشـی اسپشلیکسـی ثـآبـت.مثـل بقیـه ی دوستـآنـت

مـن از فـآرآگـونـدآ تشکـر کـردم و رفتــم بـه اتـآقـم.از یـه طـرف نگـرآن بچـه هـآ بـودم

و از طـرفـی فکـرم پیـش ملـکــه اگنـس بـود.

بـآ هـربـدبختـی کـه بـود خـوآبیـدم.

....

وارد حیـآط کـآلـج شـدم.

تـوی فکـر بـودم کـه بـآ کـدوم یکـی از پسـرآ بـرم دریمـآ؟

پسـری کـه مثـل دیـویـد خـل و چـل نبـآشـه.

در همیـن لحظـه کسـی گفـت:پـرنسـس؟

بـرگشتـم ودیـدم:

اوه...مـآرتیــن میستــر (مـآرتیـن میستـر اسـم یـه کـآرتـون مثلـا تـرسنـآکـه.شخصیـت اصلـی

ایـن کـآرتـون،احتمـآلـا همیـن مـآرتینـه)

مـن خـوشحـآل شـدم:اوه..سلـآم آقـآی مـآرتیـن.

مـآرتیـن بـه نشـآنـه ی احتـرآم بـه مـن تعظیـم کـرد.

مـن:اوه بـس کـن مـآرتیـن.

مـآرتیـن:جـآیـی میـریـن کـه مـن بـرسونمتــون؟

مـن لبخنـدی زدم:بلـه.بـآیـد بـرم سـرزمیـن دریمـآ.

شمـآ مـآشیـن داریـن؟

مـآرتیـن لبخنـدی زد:بلــه.یـه مـوتـور پـرنـده.

مـن لبخنـدم پـآک شـد:یعنـی مـن بـآیـد بـآ مـوتـور بـرم سـرزمینــم؟

مـآرتیـن:ببخشیـد کـه بـه تیپـم نمیـآد کـآلسکـه بـرآنـم.

خـو راسـت میگفـت.بـه تیپـش اصلـا نمیـومـد


سـوآر مـوتـور مـآرتیـن شدیـم وبـه دریمــآ رفتیـم.

وقتـی واردحیـآط قصـر شدیـم،قیـآفـه ی مـآرتیـن دیـدنـی بـود.

مـآرتیـن هـی میگفـت:WoW...چـه قشنــگ!..WoW

انگـآر تـآ حـآلـآ فـوآره،گـل،درخـت وقصـر حتـی از دور ندیـده!

مـن دســت مـآرتیـن رو کشیـدم:میشـه تنـدتـر بیـآی؟

مـآرتیـن دنـدونـآشـو بـآ لبخنـد نشـون داد:چـرآکـه نـه؟فقـط ازم بخـوآه.

-حـآلـآ ازت میخـوآم.میشـه؟

-متـاسفـم.مـن مبهـوت اینجـآ شـده بـودم.الـآن تنـد حـرکـت میکنـم.

وقتـی وارد قصـر شـدیـم،تـآرآ،خـوآهـرم اومـد بـه استقبـآلـم:اوه تینـآ جـونـــم.

و همدیگـر رو بغـل کـردیـم.

تـآرآ مثـل مـن مـوهـآشـو بنفـش کـرده بود.جـوریکـه همـه فکـر میکـردن

تـآرآ خـوآهـر واقعـی منـه.درصورتـی کـه او دختـر ملکـه اگنـس بـود.

درهمیـن حـآل مـآمـآنـم،ملکـه آنــآ خـوشحـآل وخنـدان اومـد پیـش مـآ.

مـن مـآمـآنمـو بغـل کـردم:دلـم بـرآت تنـگ شـده بـود.

مـآمـآنـم لبخنـد زنـآن:منــم همینـطـور عزیـزم.

مـآرتیـن جلـو اومـد و گفـت:اهـم...مـن رآننـده نیستمــآ!

مـن مـآرتیـن رو بـه مـآمـآن وتـآرآ معـرفـی کـردم.

و سپـس همـرآه مـآرتیـن بـه تـآلـآر مخصـوص رفتیـم

تـآلـآری کـه سیـآره ی دریمـآ و تمـوم سیـآره هـآی نـزدیـک بـه آن را

نشـآن میـدآد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 5 تیر 1395 11:34 ق.ظ